Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti Nápojový servis, s.r.o. se sídlem Želivského 2, Praha 3, 130 00, IČO 26169517, DIČ CZ26169517

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Nápojový servis, s.r.o. a zákazníka při dodávkách potravin, kancelářských potřeb, drogistického zboží a dalšího zboží ze sortimentu společnosti Nápojový servis zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti , tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti Nápojový servis. Společnost Nápojový servis si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
 4. Veškeré vztahy mezi společností Nápojový servis a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst.
 5. Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

II. Objednávání zboží

 1. Objednávka může být společnosti Nápojový servis zaslána poštou na její adresu , podána telefonicky nebo faxem, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti Nápojový servis na adrese www.napojovyservis.cz.
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  1. Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu).
  2. Název objednávaného zboží a popřípadě také jeho popis.
  3. Množství objednávaného zboží.
  4. Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
  5. Den dodání zboží, dohodne-li se zákazník se společností Nápojový servis odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.
  6. Jméno, příjmení a podpis osoby (neplatí pro internetové a e-mailové objednávky), oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.
  7. Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou.
 4. Po doručení úplné objednávky je společnost Nápojový servis povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost Nápojový servis zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost Nápojový servis zákazníka na tuto skutečnost upozorní před plánovanou dobou doručení.

III. Kupní cena zboží

  1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního katalogu společnosti Nápojový servis. Aktuální katalog je dostupný na internetových stránkách společnosti Nápojový servis na adrese www.napojovyservis.cz. Nebo může být zákazníkovi na vyžádání zaslán v písemné formě.
  2. Společnost Nápojový servis si vyhrazuje právo vyjímečně zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v katalogu v případě náhlých, výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů. Společnost Nápojový servis bude zákazníka o těchto změnách vhodným způsobem informovat před termínem plánovaného doručení a zároveň zjistí, zda na objednávce trvá i v případě zvýšené ceny. Zákazník má právo od objednávky v takovém případě odstoupit.

IV. Uzavření kupní smlouvy

   1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti Nápojový servis podle čl. II. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku.
   2. K uzavření kupní smlouvy dochází :
    1. okamžikem doručení úplné objednávky společnosti Nápojový servis za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu,
    2. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. III. ,
    3. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II. V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky
   3. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti Nápojový servis uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží.
   4. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Nápojový servis, uvedeného na daňovém dokladu.
   5. Kupní cena za zboží, které Nápojový servis na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do deseti dnů od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který Nápojový servis zákazníkovi vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.
   6. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti Nápojový servis podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností Nápojový servis písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností Nápojový servis a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
   7. Společnost Nápojový servis si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti Nápojový servis neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost Nápojový servis právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti Nápojový servis uhradí.

VI. Doprava, doručení a podmínky dodání zboží

   1. Společnost Nápojový servis dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu na území hl. m.Prahy v pracovní dny a ve své pracovní době, tj. v pracovní dny mezi 8 – 17 h. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne 1500 Kč včetně DPH (po uplatnění slev), činí dopravné 80 Kč s DPH. V případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne 600 Kč včetně DPH (po uplatnění slev) činí dopravné 140 Kč. Pro dodávky mimo území hl. m. Prahy bude dopravné účtováno podle vzdálenosti od sídla společnosti v sazbě 7,- Kč za 1 km. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění. Pro dodávky fyzickým osobám může Nápojový servis doručit zboží v době od 17 do 2 V případě doručení v den námi určený dle oblasti bude účtováno zlevněné dopravné 30,-Kč . (na území hl. m.Prahy). Nápojový servis může odběrateli zboží dodat v expresní lhůtě 3 h, dopravné bude účtováno ve výši 190 Kč. (na území hl. m. Prahy), při tomto způsobu doručení Nápojový servis nezaručuje dodání plného sortimentu zboží. Nápojový servis může doručit mimopražskému odběrateli některé druhy zboží –například čaj, kávu -prostřednictvím České pošty. Poštovné bude účtováno dle sazebníku České pošty za obchodní balík příslušné váhy, případně s poplatkem za dobírku nebo další zvláštní služby.
   2. Není-li mezi společností Nápojový servis a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost Nápojový servis dodat objednané zboží nejpozději do druhého pracovního dne od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny nejpozději do 1 00 hodin.
   3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v katalogu se stanovují dohodou.
   4. Spolu s dodaným zbožím společnost Nápojový servis vždy předá zákazníkovi fakturu nebo dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží na dodací list uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.
   5. Zákazník je povinen společnost Nápojový servis neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Společnost Nápojový servis neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
   6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
   7. Společnost Nápojový servis vystaví zákazníkovi daňový doklad - fakturu nebo dodací list, který zákazníkovi předá při předání zboží. Každá faktura nebo dodací list bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
    1. Označení a číslo faktury nebo dodacího listu.
    2. Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
    3. Bankovní spojení prodávajícího.
    4. U faktury datum splatnosti kupní ceny.
    5. Popis dodaného zboží a jeho množství.
    6. Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě. Pokud je zboží dodáno s dodacím listem vystaví Nápojový servis na základě příslušného dodacího listu, nebo dodacích listů za sjednané období souhrnnou fakturu, kterou odešle na adresu odběratele. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost Nápojový servis vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

VII. Reklamace a záruční doba

   1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
   2. Zákazník má právo vrátit dosud nepoužité zboží do 14 dnů ode dne dodání zboží v případě nepotravinářského zboží a do 48 hodin ode dne dodání zboží u potravin.
   3. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
    1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
    2. na poskytnutí služeb, které byly kupujícím spotřebovány nebo využity
    3. na dodávku zboží dovezeného/upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
   4. Právo odstoupit od smlouvy podle čl. VII. a VII. musí zákazník uplatnit u společnosti Nápojový servis nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník je povinen při následném vracení zboží vrátit zboží, které je nepoškozené, nepoužité a kompletní. Zákazník je dále povinen vrátit i obal zboží, porušený pouze v míře nezbytně nutné pro prohlédnutí zboží. Společnost Nápojový servis zajistí odvoz vráceného zboží na své náklady. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v katalogu. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro potraviny a spotřební materiál k výpočetní technice však platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti Nápojový servis, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí Nápojový servis záruční list i dodatečně.

VIII. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu společnosti Nápojový servis. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti Nápojový servis uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností Nápojový servis a zákazníkem sjednány individuálně.
  2. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které odkazují na tyto obchodní podmínky, a nebo v souvislosti s těmito smlouvami budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení na www.urmr.cz a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
  3. Písemnou dohodou mezi společností Nápojový servis a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
  4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 201
  5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.